หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์

Início / หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์
  Mar 06, 2022     Thanapob Th  

 

 ที่

ห้องปฏิบัติการ

 หมายเลขทะเบียน

สถานะ

 วันที่ได้รับการรับรอง

 ถึงวันที่

บริษัท แลป พลัส วัน จำกัด

 4004/46

Accredited

26/10/2564

25/10/2568

2

โปรแล็บสหคลินิก (บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด)

 4005/46

Accredited

07/04/2564

06/04/2568

3

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย *

 4006/47 

Accredited

04/11/2564

03/11/2568

4

ศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 

 4007/47 

Accredited

07/07/2564

06/07/2568

5

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

4010/47

Accredited 25/11/2563 24/11/2565

6

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาล  บีเอ็นเอช

4111/47

Accredited 27/10/2563 26/10/2565

7

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดสาขาโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

4114/47

Accredited
14/05/2563 13/05/2565

8

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่

4120/47

Accredited 25/11/2564 24/11/2568

9

ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์     ศิริราชพยาบาล *

 4011/48 

Accredited 17/03/2564

16/03/2568

10

กรุงเทพ พยาธิ-แลป คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด)

4012/48

Accredited

28/05/2563

27/05/2565

11

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 

4013/48

Accredited 28/12/2564 27/12/2568

12

ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อนำโดยแมลง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

4014/48

Accredited 28/12/2564 27/12/2568

13

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด (คลินิกเทคนิคการแพทย์)
     4015/49 Accredited 25/05/2564 24/05/2568

14

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4016/49

Accredited 15/02/2565 14/02/2569

15

ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

4017/49

Accredited 23/09/2563 22/09/2565

16

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4018/49

Accredited 11/11/2563 10/11/2565

17

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา

4019/49

Accredited
06/10/2564 05/10/2568

18

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4020/49

Accredited 25/11/2563 24/11/2565

19

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4021/49

Accredited 10/02/2564 09/02/2568

20

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4022/49

Accredited 09/12/2563 08/12/2565

21

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4023/49

Accredited 25/11/2563 24/11/2565

22

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศษสตร์การแพทย์

4024/49

Accredited 24/02/2564 23/02/2566

23

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4025/49

Accredited 03/05/2564 02/05/2566

24

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4026/49

Accredited 27/10/2563 26/10/2565

25

งานปฏิบัติการชันสูตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4027/49

Accredited 23/04/2563 22/04/2565

26

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล *

4033/50

Accredited 23/06/2564 22/06/2566

27

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4034/50

Accredited

07/07/2564

06/07/2566

28

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4035/50

Accredited
06/10/2564 05/10/2568

29

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล *

 4036/50

Accredited
06/10/2564 05/10/2568

30

โรงพยาบาลนนทเวช

 4037/50

Accredited 09/12/2563 08/12/2565

31

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 4038/50

Accredited 04/08/2564 03/08/2568

32

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10  อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 4039/50

Accredited 11/11/2563 10/11/2565

33

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 4041/50

Accredited 23/04/2563 22/04/2565

34

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

 4042/50

Accredited 14/05/2563 13/05/2565

35

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 4047/50

Accredited 25/11/2563 24/11/2565

36

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 

4048/50

Accredited

09/12/2563

08/12/2565

37

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4049/50

Accredited 04/08/2564 03/08/2568

38

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

4032/50

Accredited 23/09/2563 22/09/2565

39

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก

4052/51

Accredited 27/10/2563 26/10/2565

40

บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด (ที เอส แอล สหคลินิก)

4053/51

Accredited 29/07/2563 28/07/2565

41

งานสถานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

4054/51

Accredited 15/02/2565 14/02/2569

42

คลินิกเทคนิคการแพทย์ศูนย์แลบธนบุรี (บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด)

4055/51

Accredited 27/10/2563 26/10/2565

43

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4056/51

Accredited
25/11/2563 24/11/2565

44

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลพญาไท 2 

4057/51

Accredited 19/03/2563 18/03/2565

45

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลตะกั่วป่า

4058/51

Accredited 22/12/2564 21/12/2568

46

ห้องปฏิบัติการ เอส เอ อาร์ ที คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช (บริษัท ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. (ประเทศไทย) จำกัด)

4060/51

Accredited 23/12/2563 22/12/2565

47

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

4061/51

Accredited 19/03/2563 18/03/2565

48

สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4062/51

Accredited

 15/02/2565

14/02/2567

49

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 

4065/52

Accredited
11/11/2563 10/11/2565

50

คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริษัท ที แอล ซี อุดรแลบเซ็นเตอร์ จำกัด

4066/52

Accredited 18/09/2564 17/09/2568

51

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4067/52

Accredited 31/03/2564 30/03/2566

52

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4069/52

Accredited
06/10/2564 05/10/2568

53

โรงพยาบาลลำพูน

4070/52

Accredited 08/12/2564 07/12/2568

54

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง *

4072/52

Accredited
06/10/2564 05/10/2568

55

บริษัท ไบโอโมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บี เอ็ม แอล คลินิกเทคนิคการแพทย์)

4077/53

Accredited 08/12/2564 07/12/2568

56

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์

4078/53

In process 21/02/2563 20/02/2565

57

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

4079/53

Accredited 14/05/2563 13/05/2565

58

ฝ่ายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4080/53

Accredited 25/05/2564 24/05/2568

59

บริษัท พีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส คลินิกเทคนิคการแพทย์

4081/53

Accredited 12/01/2565 11/01/2569

60

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4082/53

Accredited 23/06/2564 22/06/2568

61

โรงพยาบาลตรัง

4083/53

Accredited 03/05/2564 02/05/2566

62

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เอ็มที อินเตอร์เมด (บริษัท โกรว์ธ ไดแอกซ์ จำกัด)

4084/53

Accredited 01/12/2564 30/11/2568

63

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 

4085/53

Accredited 20/09/2564 19/09/2568

64

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

4086/53

Accredited 25/11/2563 24/11/2565

65

จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ สหคลินิก (บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด)

4087/53

Accredited 21/07/2564 20/07/2568

66

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

4088/54

Accredited
04/11/2564 03/11/2568

67

โรงพยาบาลเชียงดาว

4089/54

Accredited 14/05/2563 13/05/2565

68

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว)

4090/54

Accredited
26/01/2565 25/01/2569

69

Clinical Laboratory Services (CLS), International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b)

4091/54

Accredited 21/07/2564 20/07/2568

70

โครงการวิจัย AMS-CMU&IRD Research Collaboration

4092/54

Accredited 08/09/2564 07/09/2568

71

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

4093/54

Accredited
23/12/2563 22/12/2565

72

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

4094/54

Accredited 04/11/2564 03/11/2568

73

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 

4095/54

Accredited

25/08/2563

24/08/2565

74

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

4096/54

Accredited 23/06/2564 22/06/2568

75

โรงพยาบาลวัฒนานคร

4097/54

In process 21/02/2563 20/02/2565

76

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

4098/54

In process 21/02/2563 20/02/2565

77

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

4099/54

Accredited

22/12/2564

21/12/2568

78

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

4100/54

Accredited

04/11/2564

03/11/2568

79

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

4101/54

Accredited 06/10/2564 05/10/2568

80

คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอเชีย แล็บบอราทอรี (บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด)

4102/54

Accredited 12/01/2565 11/01/2569

81

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย 

4103/54

In process 21/02/2563 20/02/2565

82

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง

4105/54

Accredited 23/09/2563 22/09/2565

83

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี 

4106/54

Accredited 22/12/2564 21/12/2568

84

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

4107/54

Accredited
27/10/2563 26/10/2565

85

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา 

4109/55

Accredited 09/06/2564 08/06/2568

86

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 

4110/55

Accredited 27/10/2563 26/10/2565

87

ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4112/55

Accredited 18/08/2564 17/08/2568

88

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 

4113/55

Accredited 13/01/2564 12/01/2566

89

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสันป่าตอง

4115/55

Accredited

09/12/2563

08/12/2565

90

อาร์ไอเอคลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด)

4117/55

Accredited 22/12/2564 21/12/2568

91

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

4118/55

Accredited 10/02/2564 09/02/2566

92

ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4119/55

Accredited 25/11/2564

24/11/2568

93

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 

4121/55 Accredited
26/10/2564 25/10/2568

94

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.)

4123/55

Accredited 27/10/2563 26/10/2565

95

โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4124/55

Accredited

13/01/2564 12/01/2566
96 โรงพยาบาลพิษณุเวช  

4125/55

Accredited 24/02/2564 23/02/2568
97 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4126/55

Accredited 31/10/2564 30/10/2568
98 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

4127/55

Accredited 29/07/2563 28/07/2565
99 แผนกวิจัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี 

4128/55

Accredited 25/05/2564 24/05/2566
100 โรงพยาบาลวัดเพลง

4129/56

Accredited 22/09/2564 21/09/2568
101 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

4131/56

Accredited

21/02/2565

20/02/2569

102 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

4132/56

Accredited 12/01/2565 11/01/2569
103 ฝ่ายปรสิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

4133/56

Accredited 19/12/2564 18/12/2568
104

ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

4134/57

Accredited

25/05/2564

24/05/2566

105 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

4135/57

In process 21/02/2563 20/02/2565

106

งานจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก  4137/57 Accredited 28/05/2563 27/05/2565

107

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 4139/57 Accredited 23/06/2563 22/06/2565

108

หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน มหิดล-อ๊อกฟอร์ด
4140/57 Accredited
13/01/2564 12/01/2566

109

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 4141/57 Accredited 11/11/2563 10/11/2565

110

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน 4142/57 Accredited
10/02/2564 09/02/2568

111

บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด (คลินิกเทคนิคการแพทย์)
4143/57 Accredited 25/05/2564 24/05/2568

112

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพยาธิวิทยากายวิภาคศูนย์พยาธิไฮเทคแล็บ (บริษัท ไฮเทค แล็ป จำกัด) 4144/57 Accredited 23/09/2563 22/09/2565

113

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 4145/57 Accredited 11/11/2563 10/11/2565

114

งานพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 4146/57 Accredited 11/11/2563 10/11/2565

115

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร 4147/57 Accredited 09/06/2564 08/06/2568

116

บริษัท ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ จำกัด 4148/57 Accredited
22/09/2564 21/09/2568
117 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ *
4151/58 Accredited 23/06/2564 22/06/2568
118 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 4152/58 Accredited 22/12/2564 21/12/2568
119 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 4153/58 Accredited 01/12/2564 30/11/2568
120 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 4154/58 Accredited 12/01/2565 11/01/2569
121 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 4155/58 Accredited 25/11/2564 24/11/2568
122

หน่วยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

4156/58 Accredited
18/08/2564 17/08/2568
123 สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า 4157/58 Accredited 12/01/2565 11/01/2569
124 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 3 4158/58 Accredited 16/03/2564 15/03/2568
125 คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซีเอ็มเอฟ แล็บ (บริษัท ซีเอ็มเอฟ แล็บ จำกัด) 4160/58 Accredited 08/09/2564 07/09/2568
126 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 4161/58 Accredited 08/12/2564 07/12/2568
127 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 4162/58 Accredited 15/02/2565 14/02/2569
128 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  4163/58 Accredited
10/02/2564 09/02/2566
129 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 4164/58 Accredited 13/01/2564 12/01/2566
130 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 4165/58 Accredited 18/08/2564 17/08/2568
131 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 4166/58 Accredited 16/03/2564 15/03/2566
132 โรงพยาบาลน่าน 4167/58 Accredited
22/09/2564 21/09/2568
133 งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4168/58 Accredited 22/12/2564 21/12/2568
134  บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาคลินิกเทคนิคการแพทย์นครสวรรค์ 4169/58 Accredited 23/04/2563  22/04/2565
135 กรุงเทพ เมดิคอล แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์(บริษัท กรุงเทพ เมดิคอล รอยัล กรุ๊ป จำกัด) 4170/58 Accredited 05/10/2563  22/04/2565
136 กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค 4171/58 Accredited 19/03/2563 18/03/2565
137 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย 4172/58 Accredited 16/01/2565 15/01/2569
138 หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4173/58 Accredited
13/01/2564 12/01/2566
139 โรงพยาบาลเปาโล  สมุทรปราการ 4175/59 Accredited 14/05/2563 13/05/2565
140 หน่วยนิติเซโรวิทยา ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4176/59 Accredited 28/02/2565 27/02/2569
141 ฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 4177/59 Accredited 14/05/2563 13/05/2565
142

คลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย   หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4179/59 Accredited 28/04/2563 27/04/2565
143 ไลฟ์บาลานซ์คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท ไลฟ์ บาลานซ์ เมธโธดอลโลจี จำกัด) 4181/59 Accredited 09/12/2563 08/12/2565
144

บริษัท ไทย รีโปรดักทีฟ เจเนติค จำกัด (คลินิคเทคนิคการแพทย์)

4182/59 Accredited 10/02/2564 09/02/2566
145 กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 4183/59 Accredited 23/12/2563 22/12/2565
146 โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา 4184/59 Accredited 16/03/2564 15/03/2568
147

บริษัท เน็กเจนเนอร์เรชั่น จีโนมิค จำกัด (เอ็นจีจีคลินิกเทคนิคการแพทย์)

4185/59 Accredited 21/02/2564 20/02/2568
148 งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4186/59 Accredited 31/03/2564 30/03/2566
149 บริษัท เมดิกา ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด (เมดิกาลาบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) คลินิกเทคนิคการแพทย์) 4187/60 Accredited 25/01/2564 24/01/2566
150 ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4188/60 Accredited 10/02/2564 09/02/2568
151 คลินิกเมดิคอลไลน์แล็บ(บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด)
4189/60 Accredited 08/09/2564 07/09/2568
152 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 4190/60 Accredited 04/11/2564 03/11/2568
153 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ 4191/60 Accredited 08/12/2564 07/12/2568
154 โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 4192/60 Accredited 25/11/2564 24/11/2568
155 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 4193/60 Accredited 26/10/2564 25/10/2568
156 บริษัท ยู เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลินิกเทคนิคการแพทย์) 4194/60 Accredited 01/12/2564 30/11/2568
157 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 4195/60 Accredited 18/08/2564 17/08/2568
158 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 4196/60 Accredited 25/11/2564 24/11/2568
159 บางกอกไซโตเจเนติกซ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4197/60 Accredited 26/01/2565 25/01/2569
160 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลดีบุก 4198/60 Accredited 18/12/2564 17/12/2568
161 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น  4199/60 Accredited  21/02/2563 20/02/2565
162 คลินิกเทคนิคการแพทย์วิประกษิต (บริษัทแอท-ยีนส์ จำกัด) 4200/60 Accredited 15/02/2565 14/02/2569
163 ห้องปฏิบัติการงานบริการภาควิชาและคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4201/61 Accredited 23/04/2563 22/04/2565
164 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กบีเอ็มซี พลัส      (บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด) 4202/61 Accredited 19/03/2563 18/03/2565
165 โรงพยาบาลขอนแก่น 4203/61 Accredited 23/04/2563 22/04/2565
166 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 4204/61 Accredited 24/05/2563 23/05/2565
167 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 4205/61 Accredited
27/10/2563 26/10/2565
168 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 4206/61 Accredited
23/09/2563 22/09/2565
169 ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4207/61 Accredited
25/08/2563 24/08/2565
170

คลินิกเทคนิคการแพทย์กรุงเทพเมดิคัลแล็บ (บริษัท กรุงเทพเมดิคัลแล็บ จำกัด)

4208/61 Accredited
25/08/2563 24/08/2565
171 กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร 4209/61 Accredited 21/07/2564 20/07/2566
172 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 4210/61 Accredited 23/09/2563 22/09/2565
173 โรงพยาบาลบางโพ 4211/61 Accredited 27/09/2563 26/09/2565
174 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลศรีระยอง 4212/61 Accredited 29/11/2563 28/11/2565
175 มายจีโนมแลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4213/62 Accredited 21/01/2564 20/01/2566
176 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 4214/62 Accredited 16/03/2564 15/03/2566
177 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 4215/62 Accredited 07/07/2564

06/07/2566

178 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 4216/62 Accredited 16/03/2564 15/03/2568
179 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 4217/62 Accredited 25/05/2564 24/05/2568
180 ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4218/62 Accredited 31/03/2564 30/03/2568
181 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกาวิละ 4219/62 Accredited 26/10/2564 25/10/2566
182 กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลอานันทมหิดล 4220/62 Accredited 04/08/2564 03/08/2568
183 NiNi Diagnostic Laboratory 4221/62 Accredited 21/07/2564 20/07/2568
184 N Health Myanmar Laboratory 4222/62 Accredited 18/08/2564 17/08/2568
185 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท 4223/62 Accredited 22/09/2564

21/09/2568

186 Centre Infectiology Lao-Christophe Merieux, Vientiane, Lao PDR 4224/62 Accredited 26/10/2564

25/10/2568

187 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ 4225/62 Accredited 21/07/2564 20/07/2568
188 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4226/62 Accredited
01/12/2564 30/11/2568
189

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

4227/62 Accredited 31/10/2564 30/10/2568
190 บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4229/62 Accredited 31/10/2564 30/10/2568
191

กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4230/62 Accredited 26/10/2564 25/10/2566
192 ไลฟ์ไดแอ็กคลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด) 4231/62 Accredited 26/01/2565 25/01/2569
193 คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอ็มไอซีแลบ (บริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด) 4232/63 Accredited 12/01/2565 11/01/2569
194 หน่วยปฏิบัติการชันสูตร ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4233/63 Accredited 12/01/2565 11/01/2569
195 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 4234/63 Accredited 15/02/2565 14/02/2569
196 คลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 4236/63 Accredited 21/02/2565 20/02/2569
197 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก 4237/63 Accredited 08/12/2564 07/12/2568
198 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 4238/63 Accredited 02/02/2565 01/02/2569
199 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 4239/63 Accredited 23/04/2563 22/04/2565
200 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังทอง 4240/63 Accredited 23/04/2563 22/04/2565
201 ไพร์มคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา(บริษัท ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด) 4241/63 Accredited 14/05/2563 13/05/2565
202 ห้องปฏิบัติการทางซีรัมวิทยาของมนุษย์(บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด) 4242/63 Accredited 28/05/2563 27/05/2565
203

เดอะเบสท์เม็ดดิคอลแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท เดอะเบสท์เม็ดดิคอลแล็บ จำกัด)

4243/63 Accredited 28/05/2563 27/05/2565
204 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 4244/63 Accredited 26/06/2563 25/06/2565
205 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา 4245/63 Accredited 29/07/2563 28/07/2565
206 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4246/63 Accredited 29/07/2563 28/07/2565
207 ศูนย์สุขภาพอ๊อคซิแคร์ สหคลินิก (บริษัท เจ เอส เมดดิคอล เซนเตอร์ จำกัด) 4247/63 Accredited 25/08/2563 24/08/2565
208 คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์ (บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด) 4248/63 Accredited 23/09/2563 22/09/2565
209 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 4249/63 Accredited 23/09/2563 22/09/2565
210 คลินิกเทคนิคการแพทย์โกบอลพลัส ไดแอกนอสติกส์ (บริษัท แกรนด์ แปซิฟิก ซีอาร์โอ (ประเทศไทย)จำกัด) 4250/63 Accredited 23/09/2563 22/09/2565
211 โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง 4251/63 Accredited 27/10/2563 26/10/2565
212 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
4252/63 Accredited 27/10/2563 26/10/2565
213 โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา 4253/63 Accredited 25/11/2563 24/11/2565
214 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต 4254/63 Accredited 25/11/2563 24/11/2565
215 กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 4255/63 Accredited 09/12/2563 08/12/2565
216 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ 4256/63 Accredited 23/12/2563 22/12/2565
217 ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 4257/64 Accredited 24/02/2564 23/02/2566
218 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช 4258/64 Accredited 24/02/2564 23/02/2566
219 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลวัฒนการแพทย์ อ่าวนาง 4259/64 Accredited 16/03/2564 15/03/2566
220 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 4260/64 Accredited 31/03/2564 30/03/2566
221 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 4261/64 Accredited 07/04/2564 06/04/2566
222 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ 4262/64 Accredited 07/04/2564 06/04/2566
223 งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4263/64 Accredited 07/05/2564 06/05/2566
224 วินเซลล์คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด) 4264/64 Accredited 09/06/2564 08/06/2568
225 คลินิกเทคนิคการแพทย์น้ำทองแล็บ เซนเตอร์ 4265/64 Accredited 09/06/2564 08/06/2566
226 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาคลินิกเทคนิคการแพทย์ระยอง
4266/64 Accredited 04/08/2564 03/08/2568
227 บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด สาขา โรงพยาบาลบี เอ็น เอช 4267/64 Accredited 18/08/2564 17/08/2568
228 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ 4268/64 Accredited 06/10/2564 05/10/2568
229 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 4269/64 Accredited 26/10/2564 25/10/2568
230 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร 4270/64 Accredited 25/11/2564

24/11/2568

231 กลุ่มงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 4271/64 Accredited 08/12/2564 07/12/2568
232 ห้องปฏิบัติการ บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลสหคลินิก สาขา 2 4272/64 Accredited 08/12/2564 07/12/2568
233 กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 4273/64 Accredited 22/12/2564 21/12/2568
234 ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 4274/65 Accredited 12/01/2565 11/01/2569
235 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 4275/65 Accredited 26/01/2565 25/01/2569
236 บริษัท กรุงเทพอณูพันธุศาสตร์ จำกัด 4276/65 Accredited 26/01/2565 25/01/2569
237 กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 4277/65 Accredited 02/02/2565 01/02/2569
238 แผนกพยาธิวิทยา, โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ 4278/65 Accredited 02/02/2565 01/02/2569
239

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมพยาธิวิทยาพาโทโลจีไดแอกโนสติก (บริษัทพาโทโลจี ไดแอกโนสติก เซ็นเตอร์ จำกัด)

4279/65 Accredited 02/02/2565 01/02/2569
240 กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 4280/65 Accredited 15/02/2565 14/02/2569

 หมายเหตุ:   

      ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003

    *  ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง  ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 , ISO 15190:2003 , ISO 22870:2016

   ** ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 15190:2003
    

   In process : อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้จนกว่า

                   จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

Thanapob Th
ติดต่อ
Thanapob (YUN)

Bangkok

Tel : 093 124 3388
Mail : prakansk@hotmail.com
Business Hours : 9:30 - 5:30

  About

Itaque earum rerum hic tenetur a atque atatum dele niti atque tenetur a atque atatum tenetur volup tatum.

  Introdução

LLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, dolores, quibusdam architecto voluptatem amet fugiat nesciunt placeat provident cumque accusamus itaque voluptate modi quidem dolore optio velit hic iusto vero praesentium repellat commodi ad id expedita cupiditate repellendus possimus unde?